Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME
İş bu sözleşme konusu hizmet aşağıda bilgileri ayrıntılı olarak yer alan UNİPUBS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aracılık faaliyeti yürütülmek suretiyle not yükleyen kullanıcının yüklediği notun ücret mukabilinde alıcının kullanımına/erişimine açık hale getirilmesidir.

Bu hizmet kapsamında alıcı tarafından satın alınan not; UNIPUBS mobil uygulaması ile www.unipubs.com İnternet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapan alıcının erişimine açılmaktadır. Bu not yalnızca uygulama ve internet sitesi üzerinden alıcı tarafından görüntülenebilecektir. Notun herhangi bir suretle telefon, tablet veya bilgisayara indirilmesi mümkün olmayıp bununla birlikte notun uygulama yahut internet sitesi üzerinden de dahil olmak suretiyle hiçbir şekilde çıktısının alınması da mümkün bulunmamaktadır.

Alıcının erişimine açılan notların içerik denetimleri UNİPUBS tarafından yapılmamaktadır. Bu nedenle UNİPUBS’a uygulamaya yüklenen notlara ilişkin hiçbir sorumluluk atfedilemeyecektir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

  1. SATICI; (sözleşmede bundan sonra “SATICI/SAĞLAYICI” olarak anılacaktır)

Ticari Unvan: UNİPUBS YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ.

Adresi: Rasimpaşa Mh. Halitağa Cd. 31/32 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0535 587 77 35

E-Posta Adresi: [email protected]

  • ALICI; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

Adı-Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden kişiler UNIPUBS uygulaması ile uygulamaya ait www.unipubs.com internet adresinde yayınlanan sair sözleşmelerin tümüyle bağlıdır.

  • Tanımlar

İşbu sözleşmede ifade edilen kelime ve tanımlar şu şekildedir;

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SAĞLAYICI: ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,

UYGULAMA: UNİPUBS’a ait UNIPUBS mobil uygulamasını

PORTAL: SATICI’ya ait www.unipubs.com  ve tüm alt alan adlarını ve mobil uygulamasını

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi/uygulama üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

3.Sözleşmenin Konusu Ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi/uygulama üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün(notun/notların) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı UNİPUBS ile akdetmiş oldukları bireysel üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar (not yükleyen – not satın alan) sözleşme konusu Mal/Hizmetin (notların) satışında UNİPUBS’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu / taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar KDV ve tüm vergiler dâhil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. Sözleşme Konusu Ürün/Ürünler Bilgileri

  • Ürün/Ürünlerin (notların) temel özellikleri SATICI’ya ait UNIPUBS mobil uygulamasında yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
  • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  • Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda

gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Ürün Adı ve Açıklaması:

Ürün Âdeti:

Birim Fiyatı (KDV Dâhil):

Toplam:

Ödeme Şekli ve Planı

Ürün (not) Bedeli:

Teslim Şartları: Satın alınan Not yalnızca mobil uygulama ile İnternet sitesi üzerinden görüntülenebilecektir.

Teslim Edilecek kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi.

  • Ders notu ürün bedelini, UNİPUBS Ödeme Koruma Sistemi kapsamında satıcı adına tahsil eder. Alıcının bedeli UNİPUBS’a ödemesiyle bedel satıcıya ödenmiş sayılır.

5. Fatura Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

Eposta/kullanıcı adı:

6.Malın Teslimi Ve Teslim Şekli

Sözleşme alıcının elektronik ortamda onaylamasıyla yürürlüğe girer; satın alınan notun alıcının kullanımına sunulmasıyla ifa edilir.

8. Kredi Kartı İle Yapılacak İşlemler

Kredi kartı ile gerçekleşecek satışlarda uygulamada  yer alan Kredi Kartı Sözleşmesi geçerli olacaktır. Lütfen ilgili sözleşmeyi okuyunuz.

9. Genel Hükümler

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde/mobil uygulamada sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Alıcı tarafından satın alınan not yalnızca alıcı uhdesinde bulunmak zorundadır. Alıcı kullanıcı adı ve şifresi ile mobil uygulamadan veya internet sitesinden notun yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını beyan ve taahhüt eder.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz ve  belirtilen niteliklere uygun olarak sunmayı, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiğinde derhal tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. ALICI, Sözleşme konusu notun erişimi için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu not teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu notu derhal erişime açamazsa bu durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.

9.7. ALICI’nın aldığı notun not başlığından farklı çıkması durumunda alıcının şikayet butonundan derhal; her halükarda nota erişim yetkisine sahip olduğu andan itibaren 8 saat içerisinde SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu süre sonunda yapılan bildirimler Satıcı tarafından herhangi bir yükümlülük doğurmayacaktır.

9.8. ALICI’nın satın almış olduğu notun not başlığından farklı olduğunun tespiti ile süresi içinde bildirilmesi halinde SATICI bu durumu 12 SAAT İçinde ödeme alan iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye bildirerek bedelin iadesi talimatını verecektir.

ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  • SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’nın erişimine açılmasından evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait hesap özetini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 8 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, erişim hakkı ile satış işlemini iptal etme hakkını haizdir.

9.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini/ mobil uygulamayı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.14. SATICI’ya ait internet sitesinin/uygulamanın üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.15. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. Cayma Hakkı

10.1. ALICI’nın yalnızcasatın aldığı notun not başlığından farklı olması hallerinde cayma hakkı bulunmaktadır.

10.2. Yukarıda bildirilen süre içerisinde (nota erişimde derhal her halükarda erişime açılmasından itibaren 8 saat içinde) bildirilmemesi durumunda cayma hakkı kullanılamaz.

10.3. Cayma hakkının süresi dahilinde kullanılması için uygulama üzerinden şikayet butonundan yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Şikayet edilen nota ilişkin not sahibinin uygulama üzerindeki üyeliği sonlandırılacaktır.

10.4. ALICI’nın satın almış olduğu notun not başlığından farklı olduğunun tespiti ile süresi içinde bildirilmesi halinde SATICI bu durumu 8 SAAT İçinde ödeme alan iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye bildirerek bedelin iadesi talimatını verecektir.

ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, kanunlarda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

13. Yürürlük

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.